ASISTENCIA TÉCNICA NA ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES)

ASISTENCIA TÉCNICA NA ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES)

No ano 2008 a Comisión Europea creou o “Pacto dos alcaldes” co propósito de alcanzar unha serie de obxectivos en materia de clima e enerxía para todos aqueles municipios que voluntariamente se comprometesen a alcanzar os devanditos obxectivos.

As cidades asinantes comprométense a actuar para apoiar a implantación do obxectivo europeo de redución dos gases de efecto invernadoiro nun 40 % para 2030 e a adopción dun enfoque común para o impulso da mitigación e a adaptación ao cambio climático. Desde entón son máis de 10.000 os municipios de 60  países, a maior parte en Europa que se foron comprometendo cos obxectivos fixados, abarcando unha poboación de máis de 320 millóns de habitantes.

No ano 2015 o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, mediante un proceso consultivo, fixa novos retos: as cidades asinantes comprométense a apoiar activamente a implantación do obxectivo de redución dos gases de efecto invernadoiro nun 40% para o 2030.

A tradución deste compromiso materialízase no PACES: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía no que se esbozan as accións crave que se pretende acometer. O plan inclúe un inventario de emisións de referencia para realizar o seguimento das accións de mitigación e unha Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas.

O concello da Pontenova adhírese ao pacto dous alcaldes no ano 2020 por medio da firma do compromiso por parte da alcaldesa tras o acordo plenario polo que o Concello da Pontenova a través dos seus representantes políticos acepta os compromisos que se sintetizan a continuación:

– Reducir as emisións de CO2 (e posiblemente outras emisións de gases de efecto invernadoiro no seu territorio nun 40% como mínimo de aquí a 2030, en particular a través da mellora da eficiencia enerxética e dun maior uso das fontes de enerxía renovables.

– Aumentar o seu  resiliencia mediante a adaptación ás repercusións do cambio climático.

No Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 14 de maio de 2020 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia fai pública a Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o clima e a enerxía sostibles, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo  Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020.

Despois de ver a solicitude de subvención, a memoria, e o resto de documentación elaborada para o denominado: “PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA DO  CONCELLO DE A PONTENOVA” presentada o 27 de maio de 2020 #ante a Xunta de Galicia.

Considerando que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, remitiu a este Concello, Notificación de Resolución de Concesión desta subvención de data 28 de agosto de 2020, por un importe de 4.000,00 € (IVE/IVE incluído) o que cobre o 100% dos gastos de redacción do Plan.

Visto que se encargou a asistencia técnica de redacción deste Plan a, a Arquitecta do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Gloria Trigo Maior.

Esta asistencia técnica recibiu apoio económico procedente dos FONDOS FEDER, recollidas no anexo XII, número 2, do Regulamento (CE) número 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de Contas, do 17 de decembro así como da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.

Pechar menú