Plenos Municipais

Un pleno municipal é unha reunión que se celebra nun Concello de calquera muncipio español onde todos os Concelleiros presididos polo Alcalde debaten e aproban decisións de interese xeral do municipio. Está regulado segundo a Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, en concreto no artigo 46, que modera os Plenos municipais. Xa que logo é o instrumento que emprega un Concello para a toma de decisións de índole municipal.

Algúns dos puntos que o definen son:

O pleno celébrase como mínimo unha vez ao mes nos municipios maiores de 20.000 habitantes, mentres que ten unha frecuencia de 1 vez cada dous meses en municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, e para municipios menores pode ter unha frecuencia aínda menor.

O Pleno constitúese validamente coas asistencia dun terzo do número legal de membros do mesmo, quórum que debe manterse durante toda a reunión. Son os propios concelleiros e o Alcalde os que deben convocalo.

Os acordos prodúcense mediante votación, de maneira que se emite un SI/NON en función da opinión dos concelleiros asistentes. En caso de empate pódese facer unha segunda votación, e se continúa, decide o voto do Presidente da Corporación.

As sesións dun pleno son públicas: calquera cidadán pode asistir a un pleno municipal, podendo participar para expor os seus argumentos respecto ao contido tratado cando se lle ceda a palabra. Os asistentes non pertencentes á corporación non poden votar, xa que o seu voto atópase representado polos membros da corporación, de acordo coa Democracia Representativa que se exerce no noso país.

A orde do Día dun pleno é decidida polo Presidente da Corporación, é dicir, o Alcalde, e contén os puntos a tratar, en función dos temas demandados.

As decisións adoptadas son recollidas na Acta de Pleno, levantada polo Secretario Xeral e que pasa ao Arquivo municipal.

Pechar menú